Referat af møde den 14. aug. 2014 – 19.00 – Nakskov Bibliotek- i arbejdsgruppe vedr. Nakskov Fjord

 

Deltagere: Niels Halm, Jørgen Stryhn, Mogens Hansen, Poul-Erik Wulf-Høyer, Henrik Petersen, Preben Jelsbak,

Søren Frederiksen, Asger Knudsen.  Afbud: Hans Borchersen, Søren Monefeldt, May-Brit Horst, Otto Paludan.

 

Dagsorden

 

Pkt 1.      Jørgen Stryhn varetager indtil videre opgaven som tovholder og referent fra arbejdsgruppen

 

Pkt 2a:  Overordnet mål for Nakskov Fjord  - Jvnf. ref. fra møde den 18. juni 2014 i Nakskov Idrætscenter.

Indledningsvis drøftedes referat fra møde i Klima-Miljø og Teknikudvalget den 5. marts 2014 – pkt. 11 ,

hvor man behandlede oplæg til certificering under Friluftsrådets  mærkningsordning for Naturpark Nakskov Fjord.

Som bilag til dette møde var et oplæg fra arkitektfirmaet By og Landskab vedr. udviklingsplan for Hestehovedet.

Lolland Kommune vi i samarbejde med Brugerrådet for Nakskov Fjord udarbejde en ansøgning inden 1/10 2014.

 

Endvidere drøftedes referat fra brugerrådsmøde den 30/10 2012 i brugerråd for Nakskov Fjord, hvor man nedsatte

en naturpark-arbejdsgruppe bestående af 4 personer (Otto Paludan, Lise Simon, Klaus Bek Nielsen og Thorkel Bejer)

og ikke mindst vigtigheden af, at der sker en koordination af alle bestræbelserne.

 

Efterfølgende var der en bred og god debat om indsatsmulighederne, hvor der er opmærksomhed omkring

hele fjordområdet – den ydre fjord, havnen og indrefjorden.

Der var enighed om at slutte op om det igangsatte projekt på Hestehovedet og Asger Knudsen vil udarbejde et

uddybende oplæg til et stormøde den 16. sept. – incl. et  udsigtstårn, der kan stå som et vartegn ved indsejlingen

til Nakskov. Jørgen Stryhn havde optaget en videofilm fra en drone, der viser hvad man kan se af fjorden i ca 10 meters højde. Videoen, der kan afspilles på en pc, blev overdraget til Asger Knudsen.

 

Der var desuden en drøftelse af mulighederne i havneområdet, hvor man ser muligheder for aktiviteter, der kan

Forenes  med Nakskov Havn som en erhvervshavn. Søren Frederiksen ser muligheder for svømme/udsprings –aktiviteter og han vil nærmere få undersøgt vandkvaliteten i havnen  og evt. komme med et oplæg, der kan udvikle et sådant projekt, ligesom han også vil overveje jubilæumsaktiviteter i pinsen ca. 15.-16 .maj 2016                                    ( havnefest, færgebal, fyrværkeri m.m. ). Dette er sammenfaldende med et træskibsstævne i Nakskov havn, med deltagelse af ca. 60 træskibe fra hele Danmark

I givet fald vil det også blive præsenteret på stormødet den 16. sept.

 

Pkt 2b:  Bedre skiltning, der informerer om Nakskov Fjord: Der var enighed i arbejdsgruppen om at videresende det

udarbejdede oplæg vedr. et digitalt LED-skilt til Niels Halm (styregruppen ) med henblik på at få det udsat for en

politisk behandling.

 

 

Pkt 3:     Aktiviteter i og omkring Nakskov Fjord. De mange aktivitetsmuligheder blev diskuteret ( se bilag) og det blev løst

                drøftet hvorledes en markedsføring af disse kan fremmes. Under dette punkt blev der også drøftet etablering af et

                rocenter ved roklubben.

 

Arbejdsgruppen vedtog at mødes igen den 11. sept. 2014 kl. 17.oo på Nakskov Bibliotek, hvor Asger Knudsen og Søren Frederiksen vil fremlægge deres oplæg for arbejdsgruppen (generalprøve) inden mødet den 16. sept. 

 

 

 

 

Møde den 18/6 2014 i Nakskov Idrætscenter kl. 19.00 – 22.00 

Referat fra gruppe 2 – tema Nakskov Fjord. 

Deltagere: 

Mogens Hansen Preben Jelsbak, Poul-Erik Wulff-Høyer, Otto Paludan,S.Monefeldt, Jette Borchersen , Hans Borchersen, May-Brit Horst, Kirsten Stryhn, Jørgen Stryhn  

 

Som overordnet mål for Nakskov Fjord pegede gruppen på en oparbejdelse i befolkningen  

af stolthed og fællesskabsfølelse for dette enestående naturområde, ligesom målet også er at understøtte 

Nakskov Fjord som en naturpark af international klasse. 

 

Den opsatte turistoplysningstavle på motorvejen ved Maribo henviser til Nakskov Fjord, men selve destinationen forekommer diffus. Der savnes bedre skiltning, når man ad motortrafikvejen kommer til Nakskov – forslag: digitalt LED-skilt, der også kan markere andre events ! 

 

Otto Paludan oplyser, at en arbejdsgruppe har arbejdet med et projekt, der skal synliggøre et centrum for 

Nakskov Fjord:  Hestehovedet.  

 

Et forslag/en ide vil være , at der etableres en infopavillon på Hestehovedet og at der bygges et tårn/ 

en udsigtsplatform, hvorfra besøgende i klart vejr vil kunne overskue hele Nakskov Fjord og dele af Langelandsbæltet. Dette vil også kunne understøtte de overordnede mål. 

 

Arbejdsgruppen pegede også på mulighederne ved at fokusere på hele Nakskov Fjord, der reelt kan anskues som 3 dele: Indrefjorden, selve havnen og den ydre fjord, der udgør Danmarks ø-rigeste fjord! 

 

NB 

Hans Borchersen oplyser i øvrigt, at man i pinsen i jubilæumsåret 2016 vil kunne opleve et træskibsstævne i Nakskov Havn med ca. 60 træskibe fra hele Danmark, en event, der fint vil kunne passe ind i jubilæumsaktiviteterne. 

 

Mulighederne i Nakskov Fjord er mange – se vedhæftede. 

 

Referent J. Stryhn 

Der er et særligt sted i Danmark